Przejdź do treści

Krótki opis inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kolejnego odcinka drogi S6 od m. Sławno do początku obwodnicy m. Słupsk o długości 22,9 km.

Odcinek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w województwie zachodniopomorskim w obrębie powiatu sławieńskiego oraz w województwie pomorskim, powiecie słupskim.

Kalendarium

– Zrealizowane – Aktualne – Przyszłe
1. Aktualny etap – etap projektowania
Data: 17.11.2022
2. Kolejny planowany etap – roboty budowlane
Data: 17.09.2023

Inwestycja obejmuje w szczególności budowę i przebudowę:

 1. Odcinka drogi ekspresowej S6 o długości ponad 22,9 km.
 2. Czterech węzłów drogowych:
  • Węzeł Sławno,
  • Węzeł Warszkowo,
  • Węzeł Wrześnica,
  • Węzeł Sycewice.
 3. Przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z projektowaną drogą ekspresową.
 4. Tras dróg dojazdowych wraz ze zjazdami.
 5. Przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.
 6. Obiektów inżynierskich: wiadukty, estakady w ciągu drogi ekspresowej, wiadukty drogowe w ciągu dróg poprzecznych.
 7. Urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne wraz z rezerwą terenu pod przyszłościową budowę ekranów, przejścia dla zwierząt.

Cel i zakładany efekt inwestycji:

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest usunięcie zaległości w rozbudowie infrastruktury transportowej województwa zachodniopomorskiego oraz zapewnienie połączeń transportowych pomiędzy najważniejszymi ośrodkami wzrostu a obszarami o mniejszej dynamice rozwoju. Ma to ogromne znaczenie dla gospodarki województw leżących na trasie drogi ekspresowej S6.

Droga krajowa nr 6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy największe miasta Polski Północnej: Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin i Szczecin. Stanowi połączenie drogowe polskich portów morskich od Świnoujścia i Szczecina do portów Trójmiasta. Od niej odchodzą na północ drogi obsługujące tereny turystyczne.

Nowa droga umożliwi ograniczenie kosztów generowanych przez transport, a tym samym przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne. w rezultacie uzyska się bezpieczne i sprawne połączenie w ciągu drogi ekspresowej S6 Szczecin – Gdańsk,  która pełni również istotną rolę w połączeniach międzynarodowych.

Zakładane korzyści ogólnospołeczne po zrealizowaniu projektowanej inwestycji:

 1.  poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez eliminację ruchu tranzytowego z miast i wsi oraz zastosowanie środków ochrony przed hałasem,
 2.  zmniejszenie szkodliwego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko naturalne,
 3. wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia uciążliwości wypadków,
 4.  stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego,
 5.  ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego nad morze i w góry,
 6.  poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu,
 7.  podniesienie klasy nośności trasy oraz obiektów inżynierskich, zgodnie z wymogami standardów UE,
 8.  rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej,
 9.  wzrost zainteresowania inwestycjami w rejonie drogi ekspresowej.